தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Tuesday, September 30, 2014

அன்னைக்கு .... some passages from James Joyce's Ulysses

Kuppuswamy Ganesan in Dublin.
3 hrs ·Tuesday, ‎February ‎2, ‎2016

" A man of genius makes no mistakes ; his errors are volitional and are the portals of discovery "

James Joyce was born on this day 134 years ago.
Some passages from James Joyce's Ulysses 
( from www.gutenberg.org/files/4300/4300-h/4300-h.htm)
"Ugly and futile: lean neck and thick hair and a stain of ink, a snail's bed. Yet someone had loved him, borne him in her arms and in her heart. But for her the race of the world would have trampled him underfoot, a squashed boneless snail. She had loved his weak watery blood drained from her own. Was that then real? The only true thing in life? His mother's prostrate body the fiery Columbanus in holy zeal bestrode. She was no more: the trembling skeleton of a twig burnt in the fire, an odour of rosewood and wetted ashes. She had saved him from being trampled underfoot and had gone, scarcely having been. A poor soul gone to heaven: and on a heath beneath winking stars a fox, red reek of rapine in his fur, with merciless bright eyes scraped in the earth, listened, scraped up the earth, listened, scraped and scraped."
...........
Sargent who alone had lingered came forward slowly, showing an open copybook. His thick hair and scraggy neck gave witness of unreadiness and through his misty glasses weak eyes looked up pleading. On his cheek, dull and bloodless, a soft stain of ink lay, dateshaped, recent and damp as a snail's bed.

He held out his copybook. The word Sums was written on the headline. Beneath were sloping figures and at the foot a crooked signature with blind loops and a blot. Cyril Sargent: his name and seal.
—Mr Deasy told me to write them out all again, he said, and show them to you, sir.

Stephen touched the edges of the book. Futility.

—Do you understand how to do them now? he asked.

—Numbers eleven to fifteen, Sargent answered. Mr Deasy said I was to copy them off the board, sir.

—Can you do them yourself? Stephen asked.

—No, sir.

Ugly and futile: lean neck and thick hair and a stain of ink, a snail's bed. Yet someone had loved him, borne him in her arms and in her heart. But for her the race of the world would have trampled him underfoot, a squashed boneless snail. She had loved his weak watery blood drained from her own. Was that then real? The only true thing in life? His mother's prostrate body the fiery Columbanus in holy zeal bestrode. She was no more: the trembling skeleton of a twig burnt in the fire, an odour of rosewood and wetted ashes. She had saved him from being trampled underfoot and had gone, scarcely having been. A poor soul gone to heaven: and on a heath beneath winking stars a fox, red reek of rapine in his fur, with merciless bright eyes scraped in the earth, listened, scraped up the earth, listened, scraped and scraped.

###########################################
Akilan Ethiraj shared Everyman's Library'sphoto.
13 hrs ·
Everyman's LibraryLike Page
19 hrs ·


"Love (understood as the desire of good for another) is in fact so unnatural a phenomenon that it can scarcely repeat itself, the soul being unable to become virgin again and not having energy enough to cast itself out again into the ocean of another's soul."
-- James Joyce in notes (1913) for his play "Exiles"


This selection of the major poems James Joyce published in his lifetime is accompanied by his only surviving play, Exiles. Joyce is most celebrated for his remarkable novel Ulysses, and yet he was also a highly accomplished poet. Chamber Music is his debut collection of lyrical love poems, which he intended to be set to music; in it, he enlivens the styles of the Celtic Revival with his own brand of playful irony. Pomes Penyeach, a collection written while Joyce was working on A Portrait of the Artist as a Young Man, sounds intimately autobiographical notes of passion and betrayal that would go on to resonate throughout the rest of his work. Joyce’s other poems include the moving “Ecce Puer,” written on the occasion of the birth of his grandson, and his fiery satires “The Holy Office” and “Gas from a Burner.” Exiles was written after Joyce had left Ireland, never to return; it is a richly nuanced drama that reflects a grappling with the state of his own marriage and career as he was about to embark on the writing of Ulysses. In its tale of an unconventional couple involved in a love triangle, Exiles engages Joycean themes of envy and jealousy, freedom and love, men and women, and the complicated relationship between an artist and his homeland.