தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Saturday, September 07, 2013

நிலத்தினும் பெரிதே - குறுந்தொகை ... முதலிய பாடல்கள்(Translated by A.K. Ramanujan)

A.K. Ramanujan
குறுந்தொகை 3,  இயற்றியவர்- தேவகுலத்தார்,  குறிஞ்சி திணை  -  தலைவி சொன்னது 

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று
நீரினும் ஆரளவின்றே – சாரல்
கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக் கொண்டு
பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே.

Kurunthokai 3, Poet Thevakulathār, Kurinji thinai
 – 
What She said 
Translated by A.K. Ramanujan

Bigger than earth, certainly,
higher than the sky,
more unfathomable than the waters
is this love for this man
of the mountain slopes
where bees make rich honey
from the flowers of the kurinci
that has such black stalks.


A.K. Ramanujan, the Tamil scholar –  (1929-1993)

Dr.  Ramanujan was born in 1929 to Tamil parents in Mysore.  He got his early education in Mysore. He got his Ph.d. in linguistics from Indiana University in 1962.  He taught at the University of Chicago from 1962, and lived in Chicago until he died in 1993. He also taught at other U.S. universities  including Harvard, University of Wisconsin, University of Michigan, University of California at Berkeley, and Carlton College.   In 1976, the government of India awarded him the ‘Padmashri’ title. He was a scholar in Tamil, Kannada, Telugu and Sanskrit.  He wrote incredibly beautiful English poems.  His translations of Sangam Tamil poems have no equal.  They help us unlock Sangam poems.  His passion for Sangam poems was special, as we can see from his writings.  He has taught Sangam Tamil to scholars George Hart,  Kamil Zvelebil and many others.

His wife Dr. Molly Daniels Ramanujan has authored many books.  Ramanujan credits her for his translations, in his books, ‘The Interior Landscape’, and ‘Poems of Love and War’.  This book has helped many of us get started in our Sangam poetry learning process.  His translations are gems.

What Ramanujan said about Sangam poems:

“Tamil, one of the two classical languages of India, is the only language of contemporary India which is recognizably continuous with a classical past”.
“These poem are ‘classical,’ i.e., early, ancient; they are also ‘classics,’ i.e., works that have stood the test of time, the founding works of a whole tradition. Not to know them is not to know a unique and major poetic achievement of Indian civilization”.

“In their antiquity and in their contemporaneity, there is not much else in any Indian literature equal to these quiet and dramatic Tamil poems. In their values and stances, they represent a mature classical poetry: passion is balanced by courtesy, transparency by ironies and nuances of design, impersonality by vivid detail, leanness of line by richness of implication. These poems are not just the earliest evidence of Tamil genius. The Tamils, in their 2,000 years of literary effort, wrote nothing better”.

Ramanujan writing about  about how he started to learn Sangam poems:
“Even one’s own tradition is not one’s birthright; it has to be earned, respossessed. The old bards earned it by apprenticing themselves to the masters. One chooses and translates a part of one’s past to make it present to oneself and maybe to others. One comes face to face sometimes in faraway places, as I did. In 1962, one one of my first Saturdays at the University of Chicago, I entered the basement stacks of the then Harper Library in search of an elementary grammar of Old Tamil, which I had never learned. The University had just acquired a large collection of books from a famous South Indian historian. It was still uncatalogued, and even undusted. As I searched, hoping to find a school grammar, I came upon an early anthology of classical Tamil poems, edited in 1937 by U. V. Cāminathaiyar. It carried his Tamil signature, dated 1937, on its flyleaf. That edition, I later learned, was a landmark in its own right. I sat down on the floor between the stacks and began to browse.  To my amazement, I found the prose commentary transparent; it soon unlocked the old poems for me. As I began to read on I was enthralled by the beauty and subtlety of what I could read. Here was a world, a part of my language and culture, to which I had been an ignorant heir. Until then, I had only hear of the idiot in the Bible who had gone looking for a donkey and had happened upon a kingdom.”

Here are some of his beautiful translations, along with the original songs:

ஐங்குறுநூறு 113,  அம்மூவனார் – நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

அம்ம வாழி தோழி நென்னல்
ஓங்குதிரை வெண்மணல் உடைக்கும் துறைவற்கு
ஊரார் பெண்டென மொழிய என்னை
அதுகேட்ட அன்னாய் என்றனள் அன்னை
பைபய எம்மை என்றனென் யானே.

Yesterday,
some people of this town
said about me,
she is the woman
of that man from the seashore
where great waves break
on the white sands.
Mother heard it
and asked me,
“is it true?”
I said, under my breath,
“I’m burning.”

ஐங்குறுநூறு 192, நெய்தல் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது

கோடுபுலம் கொட்பக் கடலெழுந்து முழுங்கப்
பாடிமிழ் பனித்துறை யோடுகலம் உகைக்கும்
துறைவன் பிரிந்தென நெகிழ்ந்தன
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே.

Friend, his seas swell and roar
making conch shells whirl on the sands.
But fishermen ply their little wooden boats
unafraid of the cold lash of the waves.
Look, my bangles
slip loose as he leaves,
grow tight as he returns,
and they give me away.குறுந்தொகை 68. குறிஞ்சி திணை – அள்ளூர் நன்முல்லையார் – தலைவி சொன்னது

பூழ்க்கால் அன்ன செங்கால் உழுந்தின்
ஊழ்ப்படு முதுகாய் உழையினங் கவரும்
அரும்பனி அற்சிரம் தீர்க்கும்
மருந்து பிறிதில்லை அவர் மணந்த மார்பே.

Kurunthokai 68 – Poet Allur Nanmullai, Kurinji thinai – what she said
The bare root of the bean is pink
like the leg of a jungle hen,
and herds of deer attack its overripe pods
For the harshness
of this season of morning dew
there is no cure
but the breast of my man.


குறுந்தொகை 74, விட்டகுதிரையார்,  குறிஞ்சி திணை – தோழி சொன்னது

விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன
விசும்புதோய் பசுங்கழைக் குன்ற நாடன்
யாம் தன் படர்ந்தமை அறியான் தானும்
வேனில் ஆன் ஏறு போலச்
சாயினன் என்ப நம் மாண் நலம் நயந்தே.

Kurunthokai 74 – Poet Vittakutiraiyār, Kurinji thinai – what her friend said to her

Our man of the hills
Where the bent green bamboo springs back to the sky
with the spring of an unleashed horse
grows thin longing for our love,
like a tethered bull in summertime
not knowing that we are, wasting away
for his sake.

குறுந்தொகை 95 கபிலர்,  குறிஞ்சி – தலைவன் சொன்னது

மால்வரை இழிதரும் தூவெள் அருவி
கல்முகைத் ததும்பும் பன்மலர்ச் சாரல்
சிறுகுடிக் குறவன் பெருந்தோள் குறுமகள்
நீரோ ரன்ன சாயல்
தீயோ ரன்னவென் உரன்வித் தன்றே.

Kurunthokai 95 – Kapilar, Kurinji thinai – what he said

Where the white waters from the peak
crash through the mountain caves,
it flowers on the slopes;
and there, the little hill-town chieftain
has a younger daughter, a girl
with great arms, and she is tender as water;
fancy her quelling my fire!

குறுந்தொகை 99,  ஔவையார், முல்லை திணை – தலைவன் சொன்னது

உள்ளினென் அல்லனோ யானே உள்ளி
நினைத்தனென் அல்லனோ பெரிதே நினைத்து
மருண்டனென் அல்லனோ உலகத்துப் பண்பே
நீடிய மராஅத்த கோடுதோய் மலிர்நிறை
இறைத்துணச் சென்றற் றாஅங்கு
அனைப்பெருங் காமம் மீண்டுகடைக் கொளவே.

Kurunthokai 99 – Poet Auvaiyār, Mullai thinai – what the hero said

O did I not think of you?
and thinking of you,
did I not think and think again of you?
was I not baffled
by the world’s demands
that held me to my work?
O love, did I not think of you,
and think of you till I wished
I were here to sate my passion
till this flood of desire
that once wet the branch of the tall tree
would think
till I can bend and scoop a drink of water
with my hands?

குறுந்தொகை 221, உறையூர் முதுகொற்றனார், முல்லை திணை – தலைவி சொன்னது 
 
அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன

பறியுடைக் கையர் மறி இனத்து ஒழியப்
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும்
யாடுடை இடைமகன் சென்னிச்
சூடிய வெல்லாம் சிறுபசு முகையே.

Kurunthokai 221- Poet Uraiyur Mutukotran, Mullai thinai – what she said

My lover has not come back:
the jasmine has bloomed.
A goat-herd comes into town
with goats and milk
to take some rice to others
waiting outside,
palmyra rain-guards in their hands,
herds of young ones in their care:
in his hair
nothing but buds of tiny jasmine.

– What her friend said to the unfaithful hero


உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும்
தழையணிப் பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி
விழவொடு வருதி நீயே இஃதோ
ஓரான் வல்சிச் சீரில் வாழ்க்கை
பெருநலக் குறுமகள் வந்தென
இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இவ்வூரே.

 Your mistresses wear the green leaf
for skirt, earring and garland; they even
sport leaves in their hair.
You play with whole gangs of them
and come home with relics
of your water carnivals
all over you.
This town has begun to say,
once this fellow lived off
a single writeched cow;
now, since the windfall
his little woman brought him
he has carnivals.
குறுந்தொகை 312 – இயற்றியவர் – கபிலர்,  குறிஞ்சி திணை – தலைவன் சொன்னது

இரண்டறி கள்வி நம் காத லோளே
முரண்கொள் துப்பில் செவ்வேன் மலையன்
முள்ளூர்க் கான நாற வந்து
நள்ளென் கங்குல் நம்மோர் அன்னள்
கூந்தல் வேய்ந்த விரவுமலர் உதிர்த்துச்
சாந்துளர் நறுங் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி
அமரா முகத்த ளாகித்
தமரோர் அன்னள் வைகறை யானே.

My love is a two-faced thief.
In the dead of night
she comes like the fragrance
of the Red-Speared Chieftain’s forest hills,
to be with me.
And them, she sheds the petals
of night’s several flowers,
and does her hair again
with new perfumes and oils,
to be one with her family at dawn
with a stranger’s different face.

Kalithokai 19 – Poet Kapilar – Kurinji Thinai – what she said to her friend

“O your hair,” he said,
“It’s like rainclouds
moving between
branches of lightning.
It parts five ways
between gold ornaments,
braided with a length of flowers
and the frangrant screwpine.
“O your smiles, your glistening teeth,
words sheer honey,
mouth red as coral,
O fair brow,
I want to tell you
something,
listen, stop and listen,”
he said, and stopped me.
Came close,
to look closer
at my brow, my hands, my eyes
my walk, my speech,
and said, searching
for metaphors:
Amazed, it grows small, but it isn’t the crescent.
Unspotted, it isn’t the moon.
Like bamboo, yet it isn’t on a hill.
Lotuses, yet there’s no pool.
Walk mincing, yet no peacock.
The words languish, yet your’e not a parrot,”
On and on he praised my parts,
with words gentle and sly,
looked for my weakening
like a man with a net
stalking an animal.
watched me
as my heart melted,
stared at me
like a butcher at his prey,
O he saluted me, saluted me,
touched me O he touched me,
a senseless lusting elephant
no goad could hold back.
Salute and touch,
and touch again he did,
but believe me, friend,
I still think he is not really
a fool by nature.

http://sangampoemsinenglish.wordpress.com/sangam-tamil-scholar-a-k-ramanujan/


ASIAN 226: Poetries of Asia
Tamil sangam poetry (translations by A.K. Ramanujan)
 http://www-personal.umich.edu/~pehook/226.sangam.html
What She Said Bigger than earth, certainly, higher than the sky, more unfathomable than the waters is this love for this man of the mountain slopes where bees make rich honey from the flowers of the kuriqci that has such black stalks. Te:vakulatta:r (Kuruntokai 3) What the Passers-By Said This bowman has a warrior's band on his ankle; the girl with the bracelets on her arm has a virgin's anklets on her tender feet. They look like good people. In these places the winds beat upon the va:kai trees and make the white seedpods rattle like drums for acrobats dancing on the tightropes. Poor things, who could they be? and what makes them walk with all the others through these desert ways so filled with bamboos? Perumpatumana:r (Kuruntokai 7) What She Said It looks as if the summer's glowing new blossom on the dark neem tree will not stay for his coming. These cruel women's tongues are working on me, now that he is gone, grinding me to paste like the one fig of the white tree rising by the waterside, trampled on by seven ravenous crabs. Paranar (Kuruntokai 24) What the Concubine Said You know he comes from where the fresh-water sharks in the pools catch with their mouths the mangoes as they fall, ripe from the trees on the edge of the field. At our place he talked big. Now back in his own, when others raise their hands and feet, he will raise his too: like a doll in a mirror he will shadow every last wish of his son's dear mother. A:lankuti Vankana:r (Kuruntokai 8) What She Said On his hills, the ma:nai creeper that usually sprawls on large round stones sometimes takes to a sleeping elephant. At parting, his arms twined with mine he gave me inviolable guarantees that he would live in my heart without parting. Friends, why do you think that is any reason for grieving? Paranar (Kuruntokai 36) What Her Girl-Friend Said O long white moonlight, you do him no good at all as he comes stealing through the night in the forest where the black-stemmed ve:nkai drops its flowers on the round stones and makes them look like tiger cubs in the half-light! Netuvennilavina:r (Kuruntokai 47) What Her Friend Said to Him Even if passion should pass, O man of the hills where after the long tempestuous rains of night the morning's waterfalls make music in the caverns, would our love also pass with the passion? Kapilar (Kuruntokai 342) What He Said What could my mother be to yours? What kin is my father to yours anyway? And how did you and I meet ever? But in love our hearts are as red earth and pouring rain: mingled beyond parting. Cembulappeyani:ra:r (Kuruntokai 40) What She Said Don't they really have in the land where he has gone such things as house sparrows dense-feathered, the color of fading water lilies, pecking at grain drying on yards, playing with the scatter of the fine dust of the street's manure and living with their nestlings in the angles of the penthouse and miserable evenings, and loneliness? Ma:mala:tan (Kuruntokai 46) What He Said As a little white snake with lovely stripes on its young body troubles the jungle elephant this slip of a girl her teeth like sprouts of new rice her wrists stacked with bangles troubles me. Catti Na:tana:r (Kuruntokai 119) What She Said Will he remember, friend? Where the curve of the parrot's beak holds a bright-lit neem like the sharp glory of a goldsmith's nail threading a coin of gold for a new jewel, he went across the black soil and the cactus desert Will he remember? Allu:r Nanmullai (Kuruntokai 67) What Her Friend Said to Her Our man of the hills where the bent green bamboo springs back to the sky with the spring of an unleashed horse grows thin longing for our love, like a tethered bull in summertime, not knowing that here we are, wasting away for his sake. Vittakutiraiya:r (Kuruntokai 74) What He Said Her arms have the beauty of a gently moving bamboo. Her eyes are full of peace. She is faraway, her place is not easy to reach. My heart is frantic with haste, a plowman with a single ox on land all wet and ready for seed. O:re:ruravana:r (Kuruntokai 131) What She Said Once: if an owl hooted on the hill, if a male ape leaped and loped out there on the jackfruit bough in our yard my poor heart would melt for fear. But now in the difficult dark of night nothing can stay its wandering on the long sloping mountain-ways of his coming. Kapilar (Kuruntokai 153) What He Said O did I not think of you? and thinking of you, did I not think and think again of you? and even as I thought of you was I not baffled by the world's demands that held me to my work? O love, did I not think of you, and think of you till I wished I were here to sate my passion till this flood of desire that once wet the branch of the tall tree would thin till I can bend and scoop a drink of water with my hands? Auvaiya:r (Kuruntokai 99) What She Said Look, friend, fear of scandal will, only thin out passion. And if I should just give up my love to end this dirty talk, I will be left only with my shame. My virgin self of which he partook is now like a branch half broken by an elephant, bent, not yet fallen to the ground, still attached to the mother tree by the fiber of its bark. A:lattu:rkira:r (Kuruntokai 112) What Her Girl-Friend Said The sands are like heaped-up moonlight. Right next to it stands all by itself, as if all night were crammed into it, the cool dense shade of a flowering grove of the black punnai. Our man has not come back. Only our brothers' fishing boats will return from their hunt of many kinds of fish. Aiyu:r Mutavan (Kuruntokai 123) What She Says (about her friend's sympathy) This is worse than the sleepless agony of thinking about him, far away, wandering long among trees through difficult branching pathways. This is much worse: I cannot bear to think of my friend's grief for me, it's like the deaf-mute's when he sees at night the suffering of a dun cow fallen into a well. Ku:van Maintan (Kuruntokai 224) What She Said Before I laughed with him nightly, the slow waves beating on his wide shores and the palmyra bringing forth heron-like flowers near the waters, my eyes were like the lotus my arms had the grace of the bamboo my forehead was mistaken for the moon. But now... Maturai Erutta:lan Ce:ntampu:tan (Kuruntokai 226) What Her Friend Said Will he not really think of us when he passes the clumps of milk-hedge with their fragrant trunks and hears the redlegged lizard call to his mate in cluckings that sound like the highway robber's fingernail testing the point of his iron arrow, will he not really think of us, friend? Pa:laipa:tiya Perunkatunko: (Kuruntokai 16) What She Said People say, "You will have to bear it." Don't they know what passion is like, or is it that they are so strong? As for me, if I do not see my lover grief drowns my heart, and like a streak of foam in high waters dashed on the rocks little by little I ebb and become nothing. Kalporu Cirunuraiya:r (Kuruntokai 290) What She Said Only the thief was there, no one else. And if he should lie, what can I do? There was only a thin-legged heron standing on legs yellow as millet stems and looking for lampreys in the running water when he took me. Kapilar (Kuruntokai 25) What Her Foster Mother Said Let no sun burn may trees shade the little ways on the hill may the paths be covered with sand may cool rain cool the desert roads for that simple girl her face the color of the new mango leaf who left us for a man with the long bright spear! Kaymana:r (Kuruntokai 378) What Her Girl-Friend Said In the seaside grove where he drove back in his chariot the neytal flowers are on the ground, some of their thick petals plowed in and their stalks broken by the knife-edge of his wheels' golden rims furrowing the earth. O:ta Qa:ni (Kuruntokai 227)