நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
நரகத்தி லிடர்ப்படோம்நடலை யில்லோம்

நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
நரகத்தி லிடர்ப்படோ ம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம்
naamaarkum kudiyallom, namanai anjom
naragathil idar padom, nadalai illom
We are not the subjects of anyone
We do not fear the god of death
We shall not suffer, were we to end in hell
We’ve no deception, we’ve no illusions.
naamaarkum kudiyallom, namanai anjom
naragathil idar padom, nadalai illom
Nobody’s citizens and nobody’s slaves
Fearless of lynchings and beheadings
Unscathed by the torrent of hell-fires
We do not tremble at certain death.
naamaarkum kudiyallom, namanai anjom
naragathil idar padom, nadalai illom
As people, we refuse to be ruled
As people, we refuse to die
As people, we refuse to suffer
As people, we refuse to be deceived.
naamaarkum kudiyallom, namanai anjom
naragathil idar padom, nadalai illom
(After the Thevaram, as sung by Appar Thirunavukkarasar)

http://shaivam.org/tamil/thirumurai/thiru06_098.htm
962
நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
நரகத்தி லிடர்ப்படோ ம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம்
இன்பமே எந்நாளுந் துன்ப மில்லை
தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மை யான
சங்கரனற் சங்கவெண் குழையோர் காதிற்
கோமாற்கே நாமென்றும் மீளா ஆளாய்க்
கொய்ம்மலர்ச்சே வடியிணையே குறுகி னோமே.
6.98.1
963
அகலிடமே இடமாக ஊர்கள் தோறும்
அட்டுண்பார் இட்டுண்பார் விலக்கார் ஐயம்
புகலிடமாம் அம்பலங்கள் பூமி தேவி
உடன்கிடந்தாற் புரட்டாள்பொய் யன்று மெய்யே
இகலுடைய விடையுடையான் ஏன்று கொண்டான்
இனியேதுங் குறைவிலோம் இடர்கள் தீர்ந்தோந்
துகிலுடுத்துப் பொன்பூண்டு திரிவார் சொல்லுஞ்
சொற்கேட்கக் கடவோமோ துரிசற் றோமே.
6.98.2
964
வாராண்ட கொங்கையர்சேர் மனையிற் சேரோம்
மாதேவா மாதேவா என்று வாழ்த்தி
நீராண்ட புரோதாயம் ஆடப் பெற்றோம்
நீறணியுங் கோலமே நிகழப் பெற்றோங்
காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர் சோரக்
கன்மனமே நன்மனமாக் கரையப் பெற்றோம்
பாராண்டு பகடேறித் திரிவார் சொல்லும்
பணிகேட்கக் கடவோமோ பற்றற் றோமே.