தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Saturday, January 21, 2017

எலிஸபெத் பேரட் பிரெளனிங் (ஆங்கிலம்) காதலின் பொருட்டே காதல்செய் தமிழில் ஃ செந்தில்குமார்.

எலிஸபெத் பேரட் பிரெளனிங் (ஆங்கிலம்)
காதலின் பொருட்டே காதல்செய்
தமிழில் ஃ செந்தில்குமார்.

நீ என்னை காதலித்துதான் தீரவேண்டும் என்றால்,
காதலின் பொருட்டன்றி
வேறு எக்காரணமும் விழையாதே..

“நான் காதலிக்கிறேன் அவளை
அவளது புன்னகைக்காக,
அவளது தோற்றத்துக்காக,
அவள் பேசும் மென்மொழிக்காக,
அவளை நினைத்தாலே இனிக்கிறதே அதற்காக,
அன்று அற்புதமானதொரு இன்னுணர்வை
உண்மையில் பெற்றோமே அதற்காக”
என்றெல்லாம் சொல்லாதே.

இவையாயும் இயல்பிலேயே, என் அன்பே,
மாறக்கூடும். நீ பின் மாற்றவும்கூடும்.
காதலை இழைத்து இழைத்து செய்தால்,
காதல் இல்லாமலும் ஒழியவும்கூடும்.

என் கன்னத்தில் வழியும் நீரைத்துடைக்கவென இரங்கி
உன் பெருங்கருணையைக் காட்டுவதற்காக
என்னைக் காதலிக்காதே.
உன் சுகத்தை அனுபவித்து அனுபவித்து,
செளகரியம் நெடுநாள் நீள,
அழுகையையும் மறக்கக்கூடும் ஓர் பிராணி.
உன் காதலையும் இழக்கக்கூடும் அதனால்.

காதலின் பொருட்டே என்னைக் காதலி.
நீ முன்பினும் அதிகமாய்
என்னைக் காதலிக்கலாம்,
காதலின் நித்தியம்வரை காதலிக்கலாம்.

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/43736
Sonnets from the Portuguese 14: If thou must love me, let it be for nought

Related Poem Content Details

If thou must love me, let it be for nought 
Except for love's sake only. Do not say 
I love her for her smile ... her look ... her way 
Of speaking gently, ... for a trick of thought 
That falls in well with mine, and certes brought 
A sense of pleasant ease on such a day'— 
For these things in themselves, Belovèd, may 
Be changed, or change for thee,—and love, so wrought, 
May be unwrought so. Neither love me for 
Thine own dear pity's wiping my cheeks dry,— 
A creature might forget to weep, who bore 
Thy comfort long, and lose thy love thereby! 
But love me for love's sake, that evermore 
Thou may'st love on, through love's eternity.

Sonnets from the Portuguese 38: First time he kissed me, he but only kissed

Related Poem Content Details

First time he kissed me, he but only kissed 
The fingers of this hand wherewith I write, 
And ever since it grew more clean and white,... 
Slow to world-greetings...quick with its “Oh, list,” 
When the angels speak. A ring of amethyst 
I could not wear here plainer to my sight, 
Than that first kiss. The second passed in height 
The first, and sought the forehead, and half missed, 
Half falling on the hair. O beyond meed! 
That was the chrism of love, which love’s own crown, 
With sanctifying sweetness, did precede. 
The third, upon my lips, was folded down 
In perfect, purple state! since when, indeed, 
I have been proud and said, “My Love, my own.”

Sonnets from the Portuguese 38: First time he kissed me, he but only kissed

Related Poem Content Details

First time he kissed me, he but only kissed 
The fingers of this hand wherewith I write, 
And ever since it grew more clean and white,... 
Slow to world-greetings...quick with its “Oh, list,” 
When the angels speak. A ring of amethyst 
I could not wear here plainer to my sight, 
Than that first kiss. The second passed in height 
The first, and sought the forehead, and half missed, 
Half falling on the hair. O beyond meed! 
That was the chrism of love, which love’s own crown, 
With sanctifying sweetness, did precede. 
The third, upon my lips, was folded down 
In perfect, purple state! since when, indeed, 
I have been proud and said, “My Love, my own.”

Four Poems

Kutti Revathi
http://www.asymptotejournal.com/special-feature/kutti-revathi-four-poems/
A Spectral Horse 

The body  for my friend  is a kind of exhibit 
A riddle without end  for my sister 
For my mother  it’s enduringly sacred   God’s dirt 
For my father  an asset to be protected and conserved 
In the village pond  entangled among the fish nibbling my body 
that was when it opened by itself   my body 
they stole my innards and on lotus leaves rolled and 
rolled and played with them   calling them, “diamond dew-bubbles” 
I’ve heard grandma say that the body   for her   was an ornament 
For the tiger  the body itself   is wilderness 
For my child  it’s a never-setting sun 
To the lover  a lake where the lotuses bloom 
For me   my form is a spectral horse I straddle 
my self isn’t locked up in any of my organs 
on the horse of everyday feeling  I see freedom 
For me  my form is a spectral horse I straddle 
to bring the flown-away organs  flying  back 
For me my form is a spectral horse I straddle 
Not female  not male  not in woman 
nor in man  is this spectral horse I tend Fish Tank 

I was a fish tank  the fry spoke with 
soft lisping lips and circled inside me 
this was not the sea restless by day or night 
the hoary moss-covered pebbles were 
rolled and nibbled by the little ones in their hunger 
the tingling pain of dreams against the body 
bubbles lifeless hitting the surface 

that night and with it your extinguished manliness 
made of me an ocean 
and the fry struck the wall, my little ones The Fiends that Fetter Us 

sister . . . still many more breasts 
for us to mould as if from clay 
in this era when living breasts are bitten 
by stones or by the tips of knives 
they’re like the grain that feeds our world 
but no fences to protect them 
and why are birds of prey rooting in those silos? 
eating sunshine straining to draw breath 
from an arid field 
that old woman’s breasts 
fiends that fetter her 
hanging low 
knocking against the chest 
like dried-up history beyond the borders on maps 
not unlike those fiends   that’s why sister 
breasts like freshwater ponds to drink deep from 
let’s not make them vessels of unending misery 
for a day at least let’s make those breasts stones 
to use in slings 
let’s wander with a solitary breast 
and carry our sun above us Tigers 

I a male tiger  you a tigress 
and with love’s coarse mouth nipping cupping 
sharp nails impressing the skin  clasping scratching 
to one another we’ll reveal 
the depth of our power 

the tender leaves of your eyes 
the forests will show them hiding 
I’ll give you my body 
invisible in the firmness of the trees 
and in the nights when we join together 
the desire I’d kept hidden until then 
for you 
will screech and squall from my throat 

the smell of screwpine blossoms emanating as if 
from inside me  from my hidden zones  only for you 
Like a spring breaking from mountain rocks 
milk sprouts from your chest 
the little ones will come  mouths clinging 
neglecting love  I’ll lie there 

and when you’re no longer able 
to hunt me 
I’ll come back to caress you 
I’ll run my fingers through your fur 
and when you’re struggling to brook my presence 
twitching to become my prey 
I’ll hunt and finish you then 

this is how I become the tigress 
and you the male tiger 
translated from the Tamil by Padma Narayanan, Vivek Narayanan, and Kutti Revathi