தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Sunday, August 03, 2014

Poets are the only people to whom love is not only a crucial, ..... - Hannah Arendt

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152581307882645 

நன்றி http://thesmokingpoet.tripod.com/winter201011/id13.html

Hannah Also    -  Gabrielle Rose
 Crucial
                                (Vital)
Indispensable
                                (Obligatory?)
 An essence
A kiss
An embrace:
                                                intaglio upon my breast
Hannah Arendt
 Hannah Arendt

(Hannah said, “Poets are the only people to whom love is not only a crucial, but an indispensable experience, which entitles them to mistake it for a universal one.”)
You forgive
Me
For mistaking
Love.
 Gabrielle Rose is an adjunct faculty member of Hamline University's English Department. She is a freelance essayist and poet. Her latest essay, "Murder and Myth: Coping with Unsolved Homicide" was published in the Spring 2010 issue of the journal, Confluence.Desmond Kon Zhicheng-Mingdé
 
memory is an indeterminate haiku
in the archives
the oldest figures – matrons
hemming cheongsams

the animus
dressed in bengatta silk
naha as pale as you

š

a haiku is a road song by the inch
this empty dust road
rising to meet us, grey setts
our constellation

truism in sheaf –
all human beings
by nature desire knowledge

aristotle smiled
at its necessity
and his need to sing it whole

trees lining both sides
a bosc pear drops to the earth
spins, nodding axis


š

a haiku is a wheel and axle
not so willingly
we set off, viola wings –
hills, island, cloud, sky

soundless
this arbitrary pleasure
of choral lyric

who is your keeper?
the ties that bind – nine rhapsodies
willow flutes, ether


Desmond Kon Zhicheng-Mingdé has edited more than 10 books and co-produced 3 audio books, several pro bono for non-profit organizations. A recipient of the Singapore Internationale Grant and Dr Hiew Siew Nam Academic Award, he has recent or forthcoming work in Caper Literary Journal, Cricket Online Review, Dark Sky, Fence, Grey Sparrow, Presence, Nano Fiction, Spilling Ink Review, Spork Press, Sugar Mule, and Write From Wrong Magazine. Also working in clay, Desmond sculpts commemorative ceramic pieces for his Potter Poetics Collection. These works are housed in museums and private collections in India, the Netherlands, the UK and the US.
 Sara BasraiInspired by Afternoon at the Art Museum

yellow

doggone sun strikes
yellow bricks
binds in rings
yellow drapes stroke
lemons in bowl
sunflowers sun on sill
banana curls in hand
seas of marigolds
sway on hips
yellow teeth smile
through strands
of string blonde hair
she waves at     ?
her citrine gemstone
catches light


Sara Basrai presently lives In New York City, but is originally from London. Her work appears or is forthcoming in 34th Parallel, Grey Sparrow Press, Little Episodes, Battered Suitcase and Cantera Press, among others. Besides writing, Sara loves to explore the USA with her young family and to play with her cat, Nory.


Amy MacLennan

Green Olives with Medjool Dates


Sweetness to take the tang
from the salt. Similar opposites.
Like built and guilt—one high, one low.
As when your life
strips you down: you look up.
Even when it all
stings deep, a memory
of sugar in your mouth.


š


If You Write a Love Letter to Disappointment

Allow brevity. Allow sweetness.
Allow smudged ink.
Do not use exclamation points.
Do not speak in the third person.
Bring your best paper. Tolerate
the passage of time. You may
drink water. Try not to drink wine.
Write alone, but imagine
others in the room.
Use adjectives if you like,
and end sentences with prepositions.
Do not repeat yourself. Invite
generosity, permit humor.
Avoid sarcasm, but accept grief.
Draft the letter as if
you could only write it once.
Use a long salutation
and a short goodbye.Amy MacLennan has been published in Hayden's Ferry Review, River Styx, Linebreak, Cimarron Review, Folio and Rattle. Her poems have appeared in the anthologies Not a Muse from Haven Books and Eating Her Wedding Dress: A Collection of Clothing Poems from Ragged Sky Press. One of her poems is available as a downloadable broadside from Broadsided Press, and she has an article appearing in the 2011 Poet's Market.
 


Margaret WaltherBillowing Curtain, Near La Spezia           
(Linda Butler, black & white photograph)

silk veil/ frock

of spill—

lets in the gulf’s white sprig of air

citrus vowels/ the consonant’s pine-green contour—

wicks the room like a harp/ a seaweed

harpsichord—


baptismal smock/ chemise

of sluice—


may the breeze scrape me with a lapis

god’s salty breath—

shift/ skiff

my frenetic body to stem/ mind to perfumed leaf—

silk-sleeve me/ negligee

me dolce—


Margaret Walther is a retired librarian from the Denver metro area and a past president of Columbine Poets, an organization to promote poetry in Colorado.  She has poems published or forthcoming in many journals, including Connecticut Review, anderbo.com, Quarterly West, Naugatuck River Review, Fugue, The Anemone Sidecar, A cappella Zoo, and Nimrod. She won the Many Mountains Moving 2009 Poetry Contest.  Two of her poems published in the online journal In Posse Review in 2010 were selected by Web del Sol for its e-SCENE best of the Literary Journals.Mayakovsky
 Love
for us
                    is no paradise of arbor—
to us
love
                   teII us. humming.
that the stalled motor
                      of the heart
has started to work
                                       again.


Poets are the only people
to whom love is not only a crucial,
but an indispensable experience,
which entitles them to
mistake it for a universal one..........

https://www.facebook.com/lmanimekalai/posts/10152572349462645
-Hannah Arendt-
From Shanmugam Subramaniam (எஸ்.சண்முகம்)

 http://izquotes.com/quote/6569

 “In order to go on living one must try to escape the death involved in perfectionism.”
―Hannah Arendt

 “There are no dangerous thoughts; thinking itself is dangerous.”
―Hannah Arendt

“The hypocrite's crime is that he bears false witness against himself. What makes it so plausible to assume that hypocrisy is the vice of vices is that integrity can indeed exist under the cover of all other vices except this one. Only crime and the criminal, it is true, confront us with the perplexity of radical evil; but only the hypocrite is really rotten to the core.”
―Hannah Arendt

“Only the mob and the elite can be attracted by the momentum of totalitarianism itself. The masses have to be won by propaganda.”
“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.”
Source/Notes:
The Life of the Mind (1978), Thinking
“Under conditions of tyranny it is far easier to act than to think.”
“War has become a luxury that only small nations can afford.”
“Political questions are far too serious to be left to the politicians.”
―Hannah Arendt
Source/Notes:
Men in Dark Times (1968)
“The trouble with lying and deceiving is that their efficiency depends entirely upon a clear notion of the truth that the liar and deceiver wishes to hide. In this sense, truth, even if it does not prevail in public, possesses an ineradicable primacy over all falsehoods.”
“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be either good or evil.”
“Action without a name, a who attached to it, is meaningless.”
“By its very nature the beautiful is isolated from everything else. From beauty no road leads to reality.”