தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Wednesday, December 09, 2015

" வாழ்வை நேசி..." -ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி / தமிழாக்கம்: பிரமிள்


From Darkness to Light

From Darkness to Light 'The Song of Life'http://www.jiddu-krishnamurti.net/en/from-darkness-to-light/1980-00-00-jiddu-krishnamurti-from-darkness-to-light-the-song-of-life
I

Make of thy desire the desire of the world, Of thy love the love of the world. In thy thoughts take the world to thy mind, In thy doings let the world behold thine eternity.

Thou mayest draw the many waters of a well, But thou canst not quench the thirst of thy desires. Thy heart may hold the flower of its love, But with the coming of death the flower fadeth. Thy thoughts may soar to lofty purpose, But with anxious conflict they are caught in bondage.

As an arrow shot by a strong arm, So let thy purpose strike deep into the everlasting. As the mountain stream, pure in its swiftness, So let thy mind race eagerly towards freedom.

Awakened from the heart of love, My voice is the voice of understanding, Born of infinite sorrow.

II
Who can say if thy heart be clean?

Who can tell thee if thy mind be pure? Who can give thee the satisfaction of thy desire? Who can heal thee of the burning pain of satisfaction? Shall understanding be given Or the way of love be shown to thee? Shalt thou escape that fear which men call death? Canst thou put away the ache of loneliness Or run from the cry of anxiety? Canst thou hide thyself behind the laughter of music? Or lose thyself in merry rejoicings?

Wisdom shall be born of understanding. She putteth forth her voice In the wilderness of utter confusion.

A man saw the dancing shadows And went in search of the cause of so much beauty.

Can Life die? Look into the eye of thy neighbour.

The valley lies hidden in the darkness of a cloud, But the mountain top is serene In its gaze of the open sky.

On the banks of a holy river A pilgrim repeats a ceaseless chant, And cloistered in a cool temple A man kneels, lost in a devout whisper. But, behold, under the heavy dust of summer Lies a green leaf.

Who shall call thee out of thy prison house? Or tear away the bondage from thine eyes? A path mounts slowly up the mountain side, But who shall carry thee as his burden? I saw a lame man coming towards me, I shed tears of aching memory.

In the far distance A lone star holds the sky.

III

The end is in the beginning of all things, Suppressed and hidden, Awaiting to be released through the rhythm Of pain and pleasure.

Caught in the agony of Time, Maimed by the inward stress of growth, O Beloved, The Self of which thou art the whole Is seeking the way of illumined ecstasy.

Fashioned in the poetry of balance, Gathering the riches of life's pursuit, O Beloved, The Self of which thou art the whole Is making its way to the heart of all things.

In the secret sanctuary of desire, Through the recesses of enfolding love, O Beloved, The Self of which thou art the whole Dances to the Song of Eternity.

By the visible and invisible infinity, In the round of birth and death, O Beloved, The Self of which thou art the whole Is bridging the space of separation.

Confused in fervent worship, Deluded by the vain pursuits of thought, O Beloved, The Self of which thou art the whole Is being fused into the Incorruptible.

As ever, O Beloved, The Self is still the whole.

IV

Listen, O friend, I shall tell thee of the secret perfume of Life.

Life has no philosophy, No cunning systems of thought.

Life has no religion, No adoration in deep sanctuaries.

Life has no god, Nor the burden of fearsome mystery.

Life has no abode, Nor the aching sorrow of ultimate decay.

Life has no pleasure, no pain, Nor the corruption of pursuing love.

Life is neither good nor evil, Nor the dark punishment of careless sin.

Life gives no comfort, Nor does it rest in the shrine of oblivion.

Life is neither spirit nor matter, Nor is there the cruel division of action and inaction.

Life has no death, Nor has it the void of loneliness in the shadow of Time.

Free is the man who lives in the Eternal, For Life is.


V

A thousand eyes with a thousand views, A thousand hearts with a thousand loves, Am I.

As the sea that receiveth The clean and the impure rivers And heedeth not, So am I.

Deep is the mountain lake, Clear are the waters of the spring, And my love is the hidden source of things.

Ah, come hither and taste of my love; Then, as of a cool evening The lotus is born, Shalt thou find thy heart's own secret desire.

The scent of the jasmine fills the night air; Out of the deep forest Comes the call of a passing day.

The Life of my love is unburdened; The attainment thereof is the freedom of fulfillment.

VI

Love is its own divinity. If thou shalt follow it, putting aside the weary burden Of a cunning mind, Thou shalt be free of the fear Of anxious love.

Love is not hedged about By space and time, By joyless things of the mind. Such love delights in the heart Of him who has richly wandered In the confusion of love's own pursuits.

The Self, the Beloved, The hidden loveliness of all things, Is love's immortality.

O, why needst thou seek further, Why further, friend? In the dust of careless love Lies Life's endless journey.

VII

Love Life. Neither the beginning nor the end Knows whence it comes. For it has no beginning and no end. Life is.

In the fulfilling of Life there is no death, Nor the ache of great loneliness. The voice of melody, the voice of desolation, Laughter and the cry of sorrow, Are but Life on its way to fulfillment.

Look into the eyes of thy neighbour And find thyself with Life; Therein is immortality, Life eternal, never changing.

For him who is not in love with Life, There is the anxious burden of doubt And the lone fear of solitude; For him there is but death.

Love Life, and thy love shall know of no corruption. Love Life, and thy judgment shall uphold thee. Love Life; thou shalt not wander away From the path of understanding. As the fields of the earth are divided, Man makes a division of Life And thereby creates sorrow.

Worship not the ancient gods With incense and flowers, But Life with great rejoicing; Shout in the ecstasy of joy There is no entanglement in the dance of Life.

I am of that Life, immortal, free; The Eternal Source. Of that Life I sing.

VIII

Seek not the perfume of a single heart Nor dwell in its easeful comfort; For therein abides

The fear of loneliness.

I wept, For I saw The loneliness of a single love.

In the dancing shadows Lay a withered flower.

The worship of many in the one Leads to sorrow. But the love of the one in many Is everlasting bliss.

IX

How easily The tranquil pool is disturbed By the passing winds. Nay, friend, Seek not thy happiness In the fleeting.

There is but one way; That path lies in thyself, Through thine own heart.

X

A dream comes through a multitude of desires. When the mind is tranquil, Undisturbed by thought, When the heart is chaste With the fullness of love uncorrupted, Then shalt thou discover, O friend, A world beyond the illusion of words.

Therein is unity of all Life. Therein is the silent Source Which sustains the dancing worlds.

In that world there is neither heaven nor hell, Past, present nor future; Neither the deception of thought, Nor the soft whisperings of dying love.

O, seek that world Where death does not dance in its shadowless ecstasy, Where the manifestations of Life Are as the shadows that the smooth lake holds.

It lies about thee And without thee it exists not. XI

As out of the deep womb of a mountain Is born a swift-running stream; So out of the aching depths of my heart Has come forth joyous love, The perfume of the world.

Through the sunlit valleys rush the waters, Entering lake upon lake, Ever wandering, never still; So is my love, Emptying itself from heart to heart.

As the waters move sadly Through the dark, cavernous valley; So has my love become dull Through the shame of easy desire.

As the tall trees are destroyed By the strong rush of waters That have nourished their deep roots, So has my love torn cruelly The heart of its rejoicing.

I have shattered the very rock on which I grew. And as a wide river Now escapes to the dancing sea, whose waters know no bondage; So is my love in the perfection of its freedom.

XII

O, rejoice! There is thunder among the mountains, And long shadows lie across the green face of the valley.

The rains Bring forth green shoots Out of the dead stumps of yesterday. High among the rocks An eagle is building his nest.

All things are great with Life.

O friend, Life fills the world. Thou and I are in eternal union.

Life is as the waters That satisfy the thirst of kings and beggars alike: The golden vessel for the king, For the beggar the potter's vessel Which breaks to pieces at the fountain. Each holds his vessel dear.

There is loneliness,

There is fear of solitude, The ache of a dying day, The sorrow of a passing cloud.

Life, destitute of love, Wanders from house to house, With none to declare its loveliness.

Out of the granite rock Is fashioned a graven image Which men hold sacred; But they tread carelessly the rock On the way That leads to the temple.

O friend, Life fills the world. Thou and I are in eternal union.

XIII

Search out the secret pursuit of thy desire; Then thou shalt not live in illusion.

What canst thou know of happiness, If in the vale of misery thou hast not walked? What canst thou know of freedom, If against thy bondage thou hast not cried aloud? What canst thou know of love, If from the entanglement of love Thou hast not sought deliverance?

I saw the flowers blossom In the dark hours of a still night.

XIV

Does the raindrop hold in its fullness The raging stream? Does the raindrop in its loneliness Feed the solitary tree on the hill? Does the raindrop in its great descent Create the sweet sound of many waters? Does the raindrop in its pureness Quench the aching thirst?

It is the unwise who chase The shadow of self in Life. And Life eludes them, For they wander in the ways of bondage.

Wherefore the struggle in loneliness of division? In Life there is neither you nor I.

XV

I have no name; I am as the fresh breeze of the mountains. I have no shelter; I am as the wandering waters. I have no sanctuary, like the dark gods; Nor am I in the shadow of deep temples. I have no sacred books, Nor am I well-seasoned in tradition. I am not in the incense Mounting on high altars, Nor in the pomp of ceremonies. I am neither in the graven image Nor in the rich chant of a melodious voice.

I am not bound by theories, Nor corrupted by beliefs. I am not held in the bondage of religions, Nor in the pious agony of their priests. I am not entrapped by philosophies, Nor held in the power of their sects.

I am neither low nor high, I am the worshipper and the worshipped. I am free.

My song is the song of the river Calling for the open seas, Wandering, wandering.

I am Life.

XVI

Love not the shapely branch, Nor place its image alone in thy heart. It dieth away.

Love the whole tree. Then thou shalt love the shapely branch, The tender and the withered leaf, The shy bud and the full-blown flower, The falling petal and the dancing height, The splendid shadow of full love.

Ah, love Life in its fullness. It knoweth no decay.

XVII

Sorrow is soon forgotten And pleasure is bound by tears. None but the clear-eyed shall remember The deep wounds of their passing sighs.

Sorrow is the shadow In the wake of pleasure. Desire is young in its anxious flight; The swiftness of its deeds Shall uncover the source of joy.

The conflict of discontent is suffering; The inviting of sorrow Is the way to happiness.

Life's dwelling place Is in the heart of man.

XVIII

Ah, the symphony of that song! The innermost shrine Is breathless with the love of many. The flame dances with the thoughts of many.

The scent of burnt camphor fills the air; The careless priest drones a chant; The idol sparkles, seeming to move, Weary of such boundless adoration.

A still silence holds the air. And on the instant A melodious song of infinite heart Brings untold tears to my eyes.

In a white robe A woman sings to the heart of her love Of the travail she knew not, Of the laughter of children around her breast, Of the love that died young, Of the sorrow in a barren home, Of the solitude in a still night, Of life fruitless amidst the flowering earth.

I cry with her. Her heart became mine.

She leaves that abode of sanctity, Eager with the joy of worship on the morrow.

I follow her through the eternity of time.

O love, Thou and I shall wander On the open road of true love. Thou and I shall never part.

XIX

I have lived the good and evil of men, And dark became the horizon of my love.

I have known the morality and immorality of men, And cruel became my anxious thought.

I have shared in the piety and impiety of men, And heavy became the burden of life.

I have pursued the race of the ambitious, And vain became the glory of life.

And now I have fathomed the secret purpose of desire.

XX

Out of the fullness of thy heart Invite sorrow, And the joy thereof shall be in abundance. As the streams swell After the great rains, And the pebbles rejoice once again In the murmur of running waters, So shall thy wanderings by the wayside Fill the emptiness that createth fear. Sorrow shall unfold the weaving of life; Sorrow shall give the strength of loneliness; Sorrow shall open unto thee The closed doors of thy heart.

The cry of sorrow is the voice of fulfillment, And the rejoicing therein Is the fullness of Life.

XXI

I look to none beside Thee, O my Beloved. Thou art born in me, And lo, there I take my refuge.

I have read of Thee in many books. They tell me That there are many like unto Thee, That many temples are built for Thee, That there are many rites To invoke Thee. But I have no communion with them, For all these are but the shells Of man's thoughts.

O friend, Seek for the Well-beloved In the secret recesses of thy heart. Dead is the tabernacle When the heart ceases to dance. I look to none beside Thee, O my Beloved. Thou art born in me, And lo, there I take my refuge.

XXII

My brother died; We were as two stars in a naked sky.

He was like me, Burnt by the warm sun In the land where are soft breezes, Swaying palms, And cool rivers, Where there are shadows numberless, Bright-coloured parrots and chattering birds.

Where green tree-tops Dance in the brilliant sun; Where there are golden sands And blue-green seas:

Where the world lives in the burden of the sun, And the earth is baked dull brown; Where the green-sparkling rice fields Are luscious in slimy waters, And shining, brown, naked bodies Are free in the dazzling light:

The land Of the mother suckling her babe by the roadside; Of the devout lover Offering gay flowers; Of the wayside shrine; Of intense silence; Of immense peace. He died; I wept in loneliness. Where'er I went, I heard his voice And his happy laughter. I looked for his face In every passer-by And asked each if he had met with my brother; But none could give me comfort.

I worshipped, I prayed, But the gods were silent. I could weep no more; I could dream no more. I sought him in all things, In every clime.

I heard the whispering of many trees Calling me to his abode.

And then, In my search, I beheld Thee, O Lord of my heart; In Thee alone I saw the face of my brother.

In Thee alone, O my eternal Love, Do I behold the faces Of all the living and all the dead.

XXIII

I tell thee, Orthodoxy is set up When the mind and heart are in decay.

As the quiet pool of the woods Lies hidden under a green mantle, So is Life covered by the accumulation Of autumnal thought.

As the soft leaf is heavy with the dust Of last summer, So is Life weary With a dying love.

When thought and feeling are hedged about By the fear of corruption, Then, O friend, Thou art caught in the darkness Of a fading day.

A tender leaf lies withering In the shadow of a great valley.

XXIV

As a flower holds the scent, So do I contain thee, O World, In my heart.

Keep me within thy heart, For I am Liberation, The unending happiness of Life.

As a precious stone Lies deep in the earth, So am I hidden Deep in thy heart.

Though thou dost not know me, I know thee full well. Though thou dost not think of me, My world is filled with thee. Though thou dost not love me, Thou art my unchanging love. Though thou worshippest me In temples, churches and mosques, I am a stranger to thee; But thou art my eternal companion. As the mountains protect The peaceful valley, So do I cover thee, O World, With the shadow of my hand.

As the rains come To a parched land, So, O World, Do I come With the scent of my love.

Keep thy heart pure and simple, O world, For then thou shalt welcome me.

I am thy love, The desire of thy heart.

Keep thy mind Tranquil and clear, O World, For therein is thine own understanding.

I am thine understanding, The fullness Of thine own experience.

I sit in the temple, I sit by the wayside, Watching the shadows move From place to place.

XXV

Reason is the treasure of the mind, Love is the perfume of the heart; Yet both are of one substance, Though cast in different moulds.

As a golden coin Bears two images parted by a thin wall of metal, So between love and reason Is the poise of understanding, That understanding Which is of both mind and heart.

O life, O Beloved, In Thee alone is eternal love, In Thee alone is everlasting thought.

XXVI

As the spark That shall give warmth Is hid among the grey ashes, So, O friend, The light Which shall guide thee Under the dust Of thine experience.

XXVII

O friend, Thou canst not bind Truth.

It is as the air, Free, limitless, Indestructible, Immeasurable.

It hath no dwelling place, Neither temple nor altar. It is of no one God, However zealous be His worshippers.

Canst thou tell From what single flower The bee gathereth the sweet honey?

O friend, Leave heresy to the heretic, Religion to the orthodox; But gather Truth From the dust of thine experience.

XXVIII

As the potter To the joy of his heart Moulds the clay,; So canst thou create To the glory of thy being Thy future.

As the man of the forest Cuts a path Through the thick jungle; So canst thou make, Through this turmoil of affliction, A clear path To thy freedom from sorrows, To thy lasting happiness.

O friend, As for a moment The mysterious mountains Are concealed by the passing mists; So art thou hid In the darkness Of thy creation. The fruit of the seed thou sowest Shall burden thee. O friend, Heaven and hell Are words To frighten thee to right action; But heaven and hell exist not. Only the seeds of thine own actions Shall bring into being The flower of thy longing.

As the maker of images Carves the human shape Out of granite, So, out of the rock Of thine experience, Hew thine eternal happiness.

Thy life is a death; Death is a rebirth. Happy is the man Who is beyond the clutches Of their limitations.

XXIX

The mountain comes down to the dancing waters, But its head is hidden in a dark cloud.

On the stump of a dead pine There grew a delicate flower.

The substance of my love is Life And in its pathway there is no death.

XXX

Doubt is as a precious ointment; Though it burns, it shall heal greatly.

I tell thee, invite doubt When in the fullness of thy desire. Call to doubt At the time when thine ambition Is outrunning others in thought. Awaken doubt When thy heart is rejoicing in great love.

I tell thee, Doubt brings forth eternal love; Doubt cleanses the mind of its corruption. So the strength of thy days Shall be established in understanding.

For the fullness of thy heart, And for the flight of thy mind, Let doubt tear away thine entanglements.

As the fresh winds from the mountains That awaken the shadows in the valley, So let doubt call to dance The decaying love of a contented mind.

Let not doubt enter darkly thy heart.

I tell thee, Doubt is as a precious ointment; Though it burns, it shall heal greatly.

XXXI

Listen to me, O friend.

Be thou a yogi, a monk, a priest, A devout lover of God, A pilgrim searching for happiness, Bathing in holy rivers, Visiting sacred shrines, The occasional worshipper of a day, A reader of many books, Or a builder of temples, My love aches for thee. I know the way to the heart of the Beloved.

This vain struggle, This long toil, This ceaseless sorrow, This changing pleasure, This burning doubt, This burden of life: All these will cease, O friend. My love aches for thee. I know the way to the heart of the Beloved.

Have I wandered over the earth, Have I loved the reflections, Have I chanted, rapt in ecstasy, Have I donned the robe, Have I listened to the temple bells, Have I grown heavy with study, Have I searched, Have I been lost? Yea, much have I known. My love aches for thee. I know the way to the heart of the Beloved.

O friend, Wouldst thou love the many reflections, If thou canst have reality? Throw away thy bells, thine incense, Thy fears and thy gods; Set aside thy creeds, thy philosophies;

Come, Put aside all these: I know the way to the heart of the Beloved.

O friend, The simple union is the best. That is the way to the heart of the Beloved.

XXXII

Through the veil of Form, O Beloved, I see Thee, myself in manifestation.

How unattainable are the mountains to the valley, Though the mountains hold the valley! How mysterious is the darkness That brings forth the watching stars, And yet the night is born of day!

I am in love with Life. As the mountain lake

Which receives many streams And sends forth great rivers, But holds its unknown depths, So is my love.

Calm and clear, as the mountains in the morning Is my thought, Born of love.

Happy is the man who has found the harmony of Life, For then he creates in the light of eternity.


வாழ்வுப் பாடல்-
ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி
மொ.பெ. : பிரமிள் (தருமு சிவராமு)
I

உலகு முழுவதையும்
உன் ஆசையின் மூலம்
உன்னுடையதாக்கிவிடு
உனது காதல்
உலகம் முழுதையும் தழுவட்டும்
எண்ணங்களின் வழியே
உலகத்துக்கு மனசைக் கொடு
உனது செயல்களில்
உலகம் நித்தியமடையட்டும்.

வெறும் தனிமனித ஆசைகள்
எத்தனை கிணற்று நீராலும்
தாகம் தணியாதவை
************
************
உனது எண்ணங்கள்
உயர்ந்த குறிக்கோள்களாகலாம்
ஆனால் முரண்பாட்டில் சிக்கி
அவை உன்னைத்
தளைப் படுத்தப் போகின்றன

உறுதிகொண்ட புஜங்கள் எய்த
அம்பாகப் பறந்து
உனது லட்சியம்
நிரந்தரத்துவத்தினுள்
ஆழப்புதையட்டும்
தூய்மையினால் தீவிரம் கொண்ட
மலையருவிபோல்
உன் மனம் விடுதலையை நாடட்டும்

முடிவற்ற துக்கத்தில் ஜனித்து
அன்பிலே விழிப்படைந்த குரல் இது.

VII

Shanmugam Subramaniam liked this.தஞ்சை தவசி added 2 new photos.
19 hrs ·
.............................
" வாழ்வை நேசி..."
-ஜே.கே /
தமிழாக்கம்: பிரமீள் (தருமு சிவராமு)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
....
நான் அழுதேன், ஏனெனில்
நான் கண்டது
ஒற்றை அன்பின் தனிமையை
நிழல்களின் நடிப்பில்
வதங்கிக் கிடந்தது மலர்...


உனது ஆசை மர்மத்தை
துருவி அறி, உன்னை
அஞ்ஞானம் பிடிக்காது...

துக்கத்தைச் சந்திக்காமல்
மகிழ்ச்சியை நீ
அறிவதெங்கனம்??

உனது விலங்குகளுக்கு
எதிராக கூக்குரலிடாமல்
விடுதலை கிட்டுமா?

தளையிடும் பாசத்தை
அறியாமல் அதனை
மீறுவதெங்கனம்??

அசைவற்ற இரவுகளிலும்
பூக்கள் மலர்கின்றன...

காலத்தைக் கடந்தநிலையில்
வாழ்பவன்
சுதந்திர புருஷன்...
ஏனெனில் வாழ்வு
எப்போதும் உள்ளது...

வாழ்வை நேசி
எங்கிருந்து அது பிறக்கிறது?
அது
ஆரம்பம் முடிவுமற்றது...